newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Klienci Alior Banku inwestuj± w z³oto

2012-02-29


Pod koniec 2011 roku Alior Bank wprowadzi³ do oferty mo¿liwo¶æ zakupu z³ota inwestycyjnego w swoich oddzia³ach. W cztery miesi±ce od wprowadzenia kruszcu do oferty, Bank sprzeda³ ju¿ 2 239 sztabek.


Klienci Alior Banku inwestuj± w z³oto

Najwiêksz± popularno¶ci± w¶ród klientów ciesz± siê sztabki o gramaturze 1 oz.

 

W pa¼dzierniku 2011 roku Alior Bank wprowadzi³ do swojej oferty sprzeda¿ z³ota inwestycyjnego w wybranych oddzia³ach usytuowanych w najwiêkszych miastach. Ogromne zainteresowanie zakupem kruszcu spowodowa³o, ¿e Bank zdecydowa³ siê rozszerzyæ ofertê na sieæ 195 oddzia³ów w ca³ej Polsce. Do 28 lutego br. klienci kupili ju¿ 2240 sztabek, o ³±cznej wadze ponad 150 kg.

 

Zakup z³ota inwestycyjnego staje siê coraz popularniejsz± form± lokaty kapita³u. Klienci najczê¶ciej kupuj± sztabki o tradycyjnej gramaturze 1oz lub 10 g. Alior Bank sprzedaje ¶rednio 1,8 kg z³ota dziennie. Dotychczasowy rekord jednorazowej sprzeda¿y wyniós³ a¿ 6,5 kg. Z³oto w sztabkach to tak¿e niezwykle atrakcyjny prezent. Zainteresowanie zakupem szlachetnego kruszcu szczególnie wzros³o w grudniu, kiedy ³±cznie sprzedano ponad 54 kg z³ota.

 

„Obecna sytuacja w globalnej gospodarce i kryzys zad³u¿eniowy w Europie to czynniki, które sprzyjaj± decyzji o zakupie z³ota. Kruszec ten charakteryzuje siê bowiem wysok± p³ynno¶ci± i odporno¶ci± na wahania rynkowe. Inwestycja w z³oto jest wiêc optymalnym rozwi±zaniem w czasach niepewno¶ci na ¶wiatowych rynkach” – mówi Robert Zaklika, Dyrektor Departamentu Logistyki, Alior Bank.

 

Sprzeda¿ z³ota w oddzia³ach Alior Banku odbywa siê we wspó³pracy z Mennic± Wroc³awsk±. Sztabki pochodz± z renomowanych instytucji: Credit Suisse, Heraeus oraz Umicore. Dostêpne w ofercie Banku z³oto, to kruszec o najwy¿szej próbie czysto¶ci 999,9, potwierdzonej certyfikatem autentyczno¶ci. Klienci maj± mo¿liwo¶æ zakupu z³ota w gramaturach: 1g, 5g, 10g oraz 1 oz. Sprzeda¿ wiêkszych gramatur jest realizowana na zamówienie.

 

Wiêcej informacji o sprzeda¿y z³ota w Alior Banku oraz lista oddzia³ów, w których mo¿na dokonaæ zakupu z³otych sztabek, dostêpnych jest na stronie  www.zloto.aliorbank.plZobacz wicej:
Podobne artykuy:

Rozpoczêcia prac nad po³±czeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku
Komunikat w sprawie rozpoczêcia prac nad po³±czeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w jedn± instytucjê kapita³ow±

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Naklejka zbli¿eniowa z technologi± MasterCard PayPass ju¿ w ofercie Aliorbank Naklejka zbli¿eniowa z technologi± MasterCard PayPass ju¿ w ofercie Aliorbank
W ofercie Alior Banku pojawi³a siê kolejna nowo¶æ - naklejka zbli¿eniowa. Jest to karta p³atnicza w postaci kilkucentymetrowej naklejki, któr± u¿ytkownik mo¿e umie¶ciæ na dowolnym przedmiocie, np. na telefonie komórkowym.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%