newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Konto bankowe

2011-05-07


Przy dzisiejszym, zawrotnym tempie ¿ycia bardzo trudno by³oby siê obej¶æ bez konta bankowego, poniewa¿ wszystkim niezbêdny jest prosty i komfortowy, a oprócz tego jeszcze bezpieczny dostêp do pieniêdzy.


Konto bankowe

Najlepsze konta bankowe to takie, gdzie mo¿emy przechowywaæ bezpiecznie swoje oszczêdno¶ci. Ka¿dy z nas przecie¿ s³ysza³ nie jeden raz o bardzo "bezpiecznej" kryjówce, jak± mo¿e byæ chocia¿by szuflada z bielizn± czy te¿ miejsce pod dywanem, ale s± to oczywi¶cie miejsca, które z³odzieje przeszukuj± w pierwszej kolejno¶ci. Nie ma wiêc sensu ryzykowaæ, zw³aszcza, ¿e mamy to szczê¶cie, ¿e obecnie praktycznie ka¿dy ma swoje konto bankowe, a wiêc i banków wiarygodnych równie¿ nie brakuje na rynku. W ofertach mo¿na wiêc przebieraæ do woli, byle wybraæ co¶ co bêdzie trafia³o dok³adnie w nasze oczekiwania. Mo¿e to byæ zwyczajne konto osobiste z którego korzysta siê bez ¿adnych limitów, ale równie¿ z powodzeniem mo¿emy utworzyæ sobie konto oszczêdno¶ciowe, które bêdzie z kolei przez ca³y czas zarabia³o dodatkowe pieni±dze. Nawet i dzieci ju¿ od 13 roku ¿ycia mog± mieæ swoje w³asne konto bankowe. Wnioski s± wiêc proste, ¿e niemal ka¿dy kto tylko chce bezpiecznie przechowywaæ swoje pieni±dze i bezpiecznie dysponowaæ swoim maj±tkiem mo¿e to robiæ za po¶rednictwem odpowiedniego konta bankowego.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%