newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Konto z Podwy¿k± Banku BG¯ wci±¿ najlepsze

2012-01-24


Konto z Podwy¿k± Banku BG¯ ju¿ po raz drugi zwyciê¿y³o w rankingu kont osobistych przygotowanym przez portal finansowy Money.pl.


Specjali¶ci portalu bardzo szczegó³owo przeanalizowali 110 kont osobistych z oferty 33 banków i ocenili je uwzglêdniaj±c 41 ró¿nych kryteriów. Wyniki analizy wskazuj± jednoznacznie - oferta Banku BG¯ jest najlepsza.

 

Pierwsze miejsce Bank zawdziêcza przede wszystkim innowacyjnemu Programowi Premiowemu, który pozwala Klientom zarobiæ a¿ do 600 z³ rocznie.


– Wymagania klientów stale rosn±, co wynika z coraz wiêkszej ¶wiadomo¶ci finansowej Polaków i rosn±cej konkurencji. Standardowe korzy¶ci, takie jak bezp³atne prowadzenie rachunku, czy przelewy internetowe, ju¿ nie wystarczaj± by zainteresowaæ klientów ofert±. Dlatego nasze konto nie tylko pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb zwi±zanych z obs³ug± rachunku osobistego, ale umo¿liwia  tak¿e otrzymanie od Banku 1 proc. podwy¿ki liczonej od najwy¿szego wp³ywu w miesi±cu. Daje to mo¿liwo¶æ naprawdê ³atwego, dodatkowego zarobku – nawet 50 z³ miesiêcznie, czyli do 600 z³ rocznie. Ponadto, co nie jest standardem rynkowym dla kont prowadzonych bezp³atnie, posiadacze Konta z Podwy¿k± mog± korzystaæ ze wszystkich bankomatów w Polsce za darmo – powiedzia³ Micha³ ¦lusarek – Dyrektor Zarz±dzaj±cy ds. Produktów Detalicznych i Komunikacji w Banku BG¯.

Konto z Podwy¿k± dostêpne jest w ofercie Banku od 15.11.2010 r.


rdo: www.bgz.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%