newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

mBank pokazuje siê studentom

2011-12-07


Na polskich uczelniach oraz w najwa¿niejszych punktach akademickich pojawi± siê kreacje zachêcaj±ce do skorzystania z us³ug banku, a studenci, którzy stan± siê klientami mBanku, bêd± mogli skorzystaæ z dwóch promocji.


mBank pokazuje siê studentom

Nowe dzia³ania promocyjne firmowane s± has³em „eKONTO daje radê”, a grup± docelow± jest m³odzie¿ akademicka. W ramach aktywno¶ci podkre¶lane s± g³ówne cechy rachunku osobistego w mBanku, czyli szczególnie istotne z punku widzenia studenta bezp³atne prowadzenie konta oraz przelewy internetowe.

 

Kampania ³±czy siê z przygotowan± specjalnie dla studentów promocj±, w ramach której otwieraj±c rachunek osobisty, student otrzymuje za darmo mPykacz – zbli¿eniow± kartê debetow± w formie breloka w systemie MasterCard PayPass.

 

Dodatkowo, je¶li student otworzy rachunek do koñca stycznia 2012 r., a pó¼niej wykona kart± minimum trzy transakcje na kwotê co najmniej 100 z³, otrzyma w prezencie pendrive.

 

Dzia³ania promocyjne prowadzone bêd± w grudniu br. oraz styczniu 2012 r. W ich ramach zaplanowano obecno¶æ kreacji reklamowych na najwiêkszych krajowych uczelniach, na citylightach i billboardach w najwa¿niejszych punktach akademickich oraz w prasie studenckiej. Dodatkowo, na 50 uczelniach zostan± przeprowadzone akcje ambientowe, zachêcaj±ce do otworzenia rachunku.

 

Kreacje do kampanii przygotowa³a agencja Ambasada Brand Communication, ambient zaplanowa³ Albedo Marketing, a media zakupi³ dom mediowy MPG.

 

Uruchomiony w 2000 roku mBank jest dzi¶ najwiêkszym bankiem wirtualnym oraz trzecim najwiêkszym bankiem detalicznym w Polsce, obs³uguj±cym 2,7 mln Klientów. Od lat marka mBanku pozostaje synonimem bankowo¶ci elektronicznej. W niezale¿nych badaniach i plebiscytach mBank regularnie zdobywa tytu³ banku najchêtniej polecanego przez Klientów w Polsce (m.in. Audyt Bankowo¶ci Detalicznej TNS Pentor za I kwarta³ 2011 r.). W roku 2011 mBank zosta³ tak¿e og³oszony najbardziej przyjaznym bankiem internetowym w presti¿owym plebiscycie „Przyjazny Bank Newsweeka”.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%