newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Media Markt MasterCard PayPass - nowa karta partnerska Credit Agricole Bank Polska

2012-01-25


Od 20 stycznia, klienci sieci sklepów Media Markt - lidera sprzeda¿y elektroniki w Polsce i Europie - mog± ubiegaæ siê o zbli¿eniow± kartê kredytow± Media Markt MasterCard PayPass.


Media Markt MasterCard PayPass - nowa karta partnerska Credit Agricole Bank Polska

Nowa karta wydawana jest we wspó³pracy z Credit Agricole Bank Polska i oferuje swoim u¿ytkownikom szereg korzy¶ci.

 

Od 20 stycznia, klienci sieci sklepów Media Markt - lidera sprzeda¿y elektroniki w Polsce i Europie - mog± ubiegaæ siê o zbli¿eniow± kartê kredytow± Media Markt MasterCard PayPass. Nowa karta wydawana jest we wspó³pracy z Credit Agricole Bank Polska i oferuje swoim u¿ytkownikom szereg korzy¶ci.

 

Posiadacze karty kredytowej Media Markt MasterCard PayPass mog± czerpaæ przyjemno¶æ z bezgotówkowych zakupów w sklepach Media Markt w ca³ej Polsce. Karta umo¿liwia nie tylko dostêp do wielu przywilejów oferowanych przez sieæ sklepów Media Markt, ale zapewnia tak¿e wygodê i oszczêdno¶æ czasu, jak± uzyskuje siê dziêki p³atno¶ciom w technologii zbli¿eniowej.

 

Jak podkre¶la Robert Jakoniuk, cz³onek zarz±du Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.: - Sieæ Media Markt jest liderem rynku elektronicznego w Polsce i w Europie, dlatego ca³y czas pracujemy nad rozwi±zaniami, które pozwol± nam jeszcze pe³niej i efektywniej zaspokajaæ potrzeby naszych klientów. Mamy nadziejê, ¿e karta kredytowa z naszym logo bêdzie dla nich doskona³ym narzêdzie do sfinansowania marzeñ, zarówno tych ma³ych, jak i ca³kiem du¿ych.

 

Karta kredytowa Media Markt MasterCard PayPass umo¿liwia w coraz wiêkszej ilo¶ci sklepów na terenie Polski dokonywanie zakupów bez podawania karty sprzedawcy niezale¿nie, od kwoty. Wystarczy tylko zbli¿yæ kartê do terminala. Do kwoty 50 z³ transakcje nie wymagaj± autoryzacji. Po przekroczeniu tego limitu nale¿y potwierdziæ transakcjê wpisuj±c kod PIN.

 

- Oferowanie prostych i funkcjonalnych rozwi±zañ finansowych dostêpnych dla ka¿dego jest jednym z najwa¿niejszych celów naszej firmy. Mamy nadziejê, ¿e klienci sieci Media Markt szybko doceni± funkcjonalno¶æ i wygodê, jak± gwarantuje posiadanie karty kredytowej Media Markt MasterCard PayPass. Wierzymy, ¿e dziêki niej bezgotówkowe dokonywanie zakupów bêdzie jeszcze bardziej przyjemne - mówi Sebastian Krzyk szef departamentu sieci akceptacji Polskiego Oddzia³u MasterCard Europe.

 

Karta kredytowa Media Markt MasterCard PayPass jest dostêpna w 22 sklepach Media Markt. Zapewnia szereg przywilejów, takich jak: darmowy kredyt na karcie, nawet do 54 dni, dogodne raty, które mo¿na roz³o¿yæ na 6,10,12,18 lub 24 miesi±ce, a tak¿e bogaty pakiet ubezpieczeñ. Posiadacze tej karty mog± wnioskowaæ o limit do 20 tys. z³otych oraz maj± dostêp do swojego rachunku przez internet i telefon. Kartê mo¿na otrzymaæ w Punkcie Obs³ugi Klienta wykazuj±c minimum 450 z³otych dochodu. Op³ata roczna za kartê wynosi 40 z³, ale w ofercie promocyjnej, po dokonaniu 3 transakcji bezgotówkowych, klient otrzymuje zwrot kosztów jej wydania.

 

Grzegorz Biskup - product Manager w Credit Agricole Bank Polska - podkre¶la, ¿e Credit Agricole Bank Polska ma bogate do¶wiadczenie w wydawaniu kart co-brandowych. Znajomo¶æ specyfiki polskiego rynku pozwala nam na przygotowanie - we wspó³pracy z naszymi partnerami - atrakcyjnych ofert, z których klienci chêtnie korzystaj±. Jeste¶my przekonani, ¿e karta kredytowa Media Markt MasterCard PayPass przypadnie do gustu nie tylko mi³o¶nikom elektroniki.


rdo: www.credit-agricole.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%