newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Naklejka zbli¿eniowa z technologi± MasterCard PayPass ju¿ w ofercie Aliorbank

2011-12-22


W ofercie Alior Banku pojawi³a siê kolejna nowo¶æ - naklejka zbli¿eniowa. Jest to karta p³atnicza w postaci kilkucentymetrowej naklejki, któr± u¿ytkownik mo¿e umie¶ciæ na dowolnym przedmiocie, np. na telefonie komórkowym.


Naklejka zbli¿eniowa z technologi± MasterCard PayPass ju¿ w ofercie Aliorbank

Naklejka zbli¿eniowa dla u¿ytkownika oznacza przede wszystkim wygodê – aby dokonaæ p³atno¶ci nie trzeba nosiæ ju¿ ze sob± portfela, wystarczy np. telefon komórkowy, który prawie ka¿dy ma zawsze przy sobie. Co wiêcej, za naklejkê zbli¿eniow± nie jest pobierana op³ata miesiêczna, wiêc korzystanie z niej nie wi±¿e siê z dodatkowymi kosztami dla klienta. Dziêki wykorzystaniu technologii MasterCard PayPassTM, karta pozwala na dokonywanie p³atno¶ci zbli¿eniowych w ok. 50 tysi±cach punktów w kraju, w tym m.in. Mc Donald’s, Alma, Coffee Heaven, Ikea, saloniki Kolporter i wiele innych.

Co wa¿ne, naklejka – podobnie jak inne karty, wyposa¿one w funkcjonalno¶æ MasterCard PayPass – pozwala na realizacjê p³atno¶ci niezale¿nie od kwoty, a transakcje na kwotê powy¿ej 50 z³ wymagaj± dla bezpieczeñstwa potwierdzenia kodem PIN.

Ka¿dy posiadacz rachunku oszczêdno¶ciowo-rozliczeniowego w Alior Banku mo¿e zamówiæ naklejkê samodzielnie w Systemie Bankowo¶ci Internetowej. Mo¿na tak¿e z³o¿yæ dyspozycjê w oddziale banku,  placówce partnerskiej lub za po¶rednictwem Contact Center. Warto siê pospieszyæ, poniewa¿ tylko do koñca grudnia wydanie naklejki zbli¿eniowej jest bezp³atne.


rdo: www.aliorbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%