newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Pierwsza na rynku karta Visa Corporate w ING Banku ¦l±skim

2011-05-10


ING Bank ¦l±ski wprowadzi³ do oferty now± kartê p³atnicz± - Visa Corporate Charge dla klientów z segmentu korporacyjnego.


Pierwsza na rynku karta Visa Corporate w ING Banku ¦l±skim

Nowa karta obci±¿eniowa Visa Corporate ING Banku ¦l±skiego z odroczon± p³atno¶ci± pozwala dostosowaæ parametry karty do indywidualnych potrzeb klientów korporacyjnych. Firma sama decyduje o najwa¿niejszych atrybutach karty, w tym o maksymalnym okresie bezodsetkowym sp³aty, maj±c do wyboru 5, 10, 15, 20, a od 22 maja br., nawet 23 dni. Klienci tak¿e mog± wybraæ jeden z sze¶ciu cykli rozliczeniowych karty oraz zadecydowaæ o formie sp³aty wykorzystanego limitu wydatków karty - z rachunku  posiadacza karty lub jej u¿ytkownika. Op³aty zwi±zane z kart±:

  • op³ata roczna za u¿ytkowanie karty – 150 z³,
  • prowizja od transakcji bezgotówkowych – 1,5% kwoty transakcji,
  • prowizja od wyp³at gotówkowych – 3% kwoty transakcji, min. 4 z³.

 

Karta obci±¿eniowa VISA Corporate z odroczon± sp³at± to elastyczne rozwi±zanie pod wzglêdem sposobów i terminów rozliczania zad³u¿enia kartowego. W odró¿nieniu od tradycyjnych kart obci±¿eniowych, rozliczenie zad³u¿enia karty mo¿e nast±piæ nawet do 20 dni po zakoñczeniu cyklu rozliczeniowego. W efekcie, karty te daj± wiêc mo¿liwo¶æ krótkoterminowego finansowania, nawet do 50 dni – powiedzia³a
Ewa £uniewska, Dyrektor Banku w Korporacyjnej Sieci Sprzeda¿y w ING Banku ¦laskim.

 

Z zadowoleniem przyjmujemy wydanie przez ING Bank ¦l±ski, jako pierwszy w Polsce bank, karty Visa Corporate czyli karty s³u¿bowej dla du¿ych firm i korporacji, która m.in. umo¿liwia im lepsze zarz±dzanie wydatkami ponoszonymi przez pracowników. Rozpoczêcie wydawania w Polsce kart Visa Corporate  to przejaw dojrza³o¶ci naszego rynku pod wzglêdem zapotrzebowania ze strony du¿ych organizacji gospodarczych na tego rodzaju karty – powiedzia³ Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.  

 

Karty Visa Corporate to karty p³atnicze organizacji Visa przeznaczone dla du¿ych firm i korporacji, które zazwyczaj wyposa¿aj± w takie karty s³u¿bowe wielu swoich pracowników. Karta zapewnia m.in. zwolnienie firmy od odpowiedzialno¶ci za nieuprawnione u¿ycie karty przez pracowników, dodatkowe ubezpieczenia u¿ytkownika karty, wskazanie rekomendowanych specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej i prawnej, oraz us³ugê „assistance”. Firma otrzymuje tak¿e dane dotycz±ce p³atno¶ci kartami w formie elektronicznej, a stosowanie odpowiedniego oprogramowania umo¿liwia bardziej efektywne zarz±dzanie wydatkami dokonywanymi przy pomocy takich kart – ich rozliczanie, ksiêgowanie czy analizê, które mo¿e m.in. umo¿liwiæ dzia³owi zakupów negocjowanie lepszych umów np. z sieciami hoteli, gdzie zatrzymuj± siê pracownicy.

 

Dodatkowo, zarówno posiadacz, jak i u¿ytkownik karty otrzymuj± bezp³atny pakiet ubezpieczeñ obejmuj±cy:

  • Pakiet PZU Bezpieczny Biznes – ubezpieczenie nieuprawnionego u¿ycia karty w wyniku rabunku albo kradzie¿y karty,
  • PZU Pakiet Podró¿ny – ubezpieczenia podró¿ne stanowi± ochronê dla u¿ytkowników kart na wypadek nieprzewidzianych zdarzeñ losowych w czasie ich pobytu poza granicami Polski. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia, NNW, ubezpieczenie baga¿u podró¿nego
    i opó¼nienie jego dostarczenia, ubezpieczenie opó¼nienia lotu, ubezpieczenie odpowiedzialno¶ci cywilnej w ¿yciu prywatnym oraz szereg us³ug assistance.

rdo: www.ingbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%