newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie

2012-03-28


Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.


Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie

Docelowo, zast±pi on obecnie funkcjonuj±c± platformê. U¿ytkownicy otrzymaj± m.in. nowy, intuicyjny serwis transakcyjny z systemem do zarz±dzania finansami osobistymi, a dziêki video-rozmowom, wizyty w lokalizacjach banku stan± siê zbêdne.

 

Jedna z najwiêkszych inwestycji technologicznych w polskiej bran¿y finansowej

– Ponad 11 lat temu BRE Bank rozpocz±³ now± erê w polskiej bankowo¶ci, tworz±c mBank, pierwsz± wirtualn± instytucjê finansow± na polskim rynku. Dzi¶ przyszed³ czas na kolejn± rewolucjê. Rozpoczêli¶my prace nad now± wersj± jednego z najwiêkszych i najchêtniej polecanych przez klientów banków detalicznych – mówi Cezary Stypu³kowski, prezes BRE. – Najwiêksze do¶wiadczenie w¶ród rodzimych banków w internecie, w po³±czeniu z si³± do¶wiadczonego zespo³u oraz analiz± wielu ¶wiatowych rozwi±zañ finansowych, opartych na najnowocze¶niejszych technologiach, pozwalaj± nam mieæ ambicjê budowy najnowocze¶niejszego banku na ¶wiecie – dodaje.

 

– Buduj±c nowy mBank, zamierzamy rozszerzyæ pojêcie bankowo¶ci wirtualnej. Udowodnimy, ¿e „wirtualny” nie musi oznaczaæ „niedostêpny”. Zaoferujemy u¿ytkownikom przyjazne i intuicyjne us³ugi, dostêpne w zasiêgu kilku klikniêæ – zapowiada Jaros³aw Mastalerz, cz³onek zarz±du BRE odpowiedzialny za bankowo¶æ detaliczn±. – Zamierzamy byæ „Facebookiem finansów”, bankiem dla rosn±cej grupy adeptów nowych technologii, która ju¿ dzi¶ liczy w Polsce milion osób – deklaruje.

 

Nad projektem nowego banku pracuje osobny zespó³ projektowy – jego kompletowanie rozpoczê³o siê ju¿ w 2011 roku. Nowy mBank, którego bud¿et to 100 mln z³, zostanie uruchomiony do koñca 2012 r. Bêdzie to jedna z najwiêkszych inwestycji technologicznych w historii polskiej bankowo¶ci.


Nowy mBank bêdzie powstawa³ od podstaw, niezale¿nie od funkcjonuj±cej ju¿ instytucji. Docelowo, projekt zast±pi obecn± platformê – przy czym klienci banku o terminie przej¶cia do nowego serwisu zdecyduj± sami.

 

Inwestycja o ogromnym potencjale

mBank powsta³ w 2000 roku – po ponad 11 latach dzia³alno¶ci ma blisko trzy miliony u¿ytkowników w Polsce, co oznacza, ¿e jest trzecim najwiêkszym bankiem detalicznym na rodzimym rynku. Prawie 400 tys. spo¶ród klientów wirtualnego banku to osoby szczególnie aktywnie korzystaj±ce z nowych technologii, w tym z bankowo¶ci mobilnej i szybkiego internetu. Wed³ug szacunków banku, grupa ta stanowi 40 proc. wszystkich zaawansowanych technologicznie Polaków (1 mln osób). Zgodnie z prognozami, liczba bieg³ych u¿ytkowników technologii bêdzie rosn±æ i w 2015 r. osi±gnie poziom 5 mln – to potencjalna grupa klientów mBanku w nowym wydaniu.

 

Filary nowego mBanku

– Pracujemy nad projektem bankowo-technologicznym, który w jednym miejscu zintegruje wszystko to, z czego u¿ytkownicy korzystaj± w sieci. Finanse s± wa¿nym elementem naszego ¿ycia, jednak internet i nowe technologie oferuj± znacznie wiêcej – mówi Pawe³ Kucharski, dyrektor banku ds. marketingu i rozwoju biznesu bankowo¶ci detalicznej. – Dlatego, w ramach jednej platformy, zamierzamy zaproponowaæ naszym u¿ytkownikom integracjê najlepszych i najbardziej funkcjonalnych rozwi±zañ technologicznych. Zbudujemy system, bez którego trudno bêdzie obej¶æ siê na co dzieñ
– dodaje.

 

Bank otrzyma zupe³nie nowy, intuicyjny interfejs. Integraln± czê¶ci± systemu bêdzie rozbudowane narzêdzie do zarz±dzania finansami osobistymi, oparte na wizualizacji wszystkich elementów domowego bud¿etu. Nareszcie w jednym miejscu, na czytelnych wykresach, bêdzie mo¿na zobaczyæ, jak zmieniaj± siê nasze inwestycje, ile pieniêdzy mamy na lokatach lub koncie oszczêdno¶ciowym, a ile pozosta³o na rachunku bie¿±cym.

 

W nowym banku wprowadzony zostanie video-chat z jednoczesn± mo¿liwo¶ci± pracy z dokumentami, wspólnie z doradc±, na ekranie monitora. Wizyta w oddziale czy punkcie sprzeda¿y nie bêdzie wiêc ju¿ potrzebna do za³atwienia bankowych spraw – chocia¿ pozostanie dostêpn± opcj±.

 

Nowy mBank bêdzie zintegrowany tak¿e z serwisem spo³eczno¶ciowym Facebook, co umo¿liwi m.in. dokonywanie przelewów miêdzy u¿ytkownikami i korzystanie wspólnie ze znajomymi z promocji czy ofert specjalnych, opartych na funkcji geolokalizacji.

 

Projekt zagwarantuje te¿ u¿ytkownikom pe³n± mobilno¶æ – dziêki temu dostêp do pe³nego systemu bankowego odbywaæ siê bêdzie zarówno za po¶rednictwem komputerów, jak i urz±dzeñ przeno¶nych, takich jak smatrfony i tablety.

 

– ¦wiat wirtualny w zasadzie zintegrowa³ siê z tym realnym. Nowe technologie u³atwiaj± codzienne ¿ycie, czyni±c je prostszym, wygodniejszym i ciekawszym. Wykorzystali¶my tê wiedzê, tworz±c za³o¿enia naszego przedsiêwziêcia – wyja¶nia Micha³ Panowicz, dyrektor projektu nowego mBanku, szef departamentu Client Lab. – W nowym banku chcemy daæ u¿ytkownikom du¿o wiêcej ni¿ dzi¶ mog± oczekiwaæ od bankowo¶ci wirtualnej. Wykorzystuj±c nowoczesn± technologiê, stworzymy intuicyjn± platformê dostêpn± dla ka¿dego – dodaje.

 

Niezale¿nie od zmian, marka mBank pozostanie synonimem bankowo¶ci za zero z³otych.
– Dotychczasowe warunki cenowe mBanku, m.in. darmowe konto, zostan± utrzymane. Pojawi± siê tak¿e dodatkowe zni¿ki i mo¿liwo¶æ korzystania z ofert specjalnych, powi±zanych z produktami naszych zewnêtrznych partnerów – podsumowuje Cezary Stypu³kowski.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%