newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Rozpoczêcia prac nad po³±czeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku

2012-02-28


Komunikat w sprawie rozpoczêcia prac nad po³±czeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w jedn± instytucjê kapita³ow±


27 lutego 2012 roku Banco Santander, g³ówny udzia³owiec Banku Zachodniego WBK, oraz belgijski KBC Bank, g³ówny udzia³owiec Kredyt Banku, zawar³y porozumienie w sprawie rozpoczêcia prac nad po³±czeniem Banku Zachodniego WBK oraz Kredyt Banku w jedn± instytucjê kapita³ow±. Porozumienie w kwestii po³±czenia zosta³o równie¿ podpisane przez Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank.

 

Oferty Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku uzupe³niaj± siê wzajemnie, zarówno pod wzglêdem us³ug, jak równie¿ dziêki komplementarnej sieci placówek obu naszych instytucji. Po³±czenie bêdzie z tego powodu korzystne dla Pañstwa jako naszych Klientów. Oznaczaæ bêdzie przede wszystkim bogatsz± ofertê, sprawniejsz± obs³ugê, wy¿sz± jako¶æ oferowanych us³ug oraz mo¿liwo¶æ korzystania z ponad 900 placówek bankowych i wiêkszej liczby doradców w ca³ej Polsce.

 

Od blisko roku Bank Zachodni WBK wchodzi w sk³ad Grupy Santander, najwiêkszej w strefie euro i jednej z najwiêkszych na ¶wiecie grup bankowych. Do¶wiadczenia ze wspó³pracy z najbardziej rozwiniêt± instytucj± bankow± ju¿ przynios³y korzy¶ci odzwierciedlone w ofercie Banku Zachodniego WBK. Po³±czenie z Kredyt Bankiem wp³ynie na dalsze umocnienie pozycji rynkowej Banku Zachodniego WBK. Pozwoli to nam zaoferowaæ Pañstwu, jako naszym Klientom, mo¿liwo¶æ korzystania z najlepszych us³ug jednej z najwiêkszych i najbardziej nowoczesnych instytucji finansowych w Polsce. Po³±czony Bank pozostanie czê¶ci± Grupy Santander.

 

Naszym nadrzêdnym celem jest dbanie o wygodê naszych Klientów. Dlatego priorytetowo traktujemy informowanie Pañstwa na bie¿±co o wszystkich istotnych kwestiach zwi±zanych z po³±czeniem Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem i odpowiadanie na Pañstwa ewentualne pytania czy w±tpliwo¶ci.

 

Zapewniamy Pañstwa, ¿e planowane po³±czenie obu banków bêdzie przebiega³o w sposób harmonijny, sprawny a jedyne zmiany, jakie Pañstwo odczuj± bêd± zmianami dla Pañstwa korzystnymi. Nasz± intencj± jest wspólna praca nad budowaniem instytucji, której celem bêdzie oferowanie us³ug i produktów finansowych na najwy¿szym europejskim poziomie.Zobacz wicej:
  Podobne artykuy:

  Klienci Alior Banku inwestuj± w z³otoKlienci Alior Banku inwestuj± w z³oto
  Pod koniec 2011 roku Alior Bank wprowadzi³ do oferty mo¿liwo¶æ zakupu z³ota inwestycyjnego w swoich oddzia³ach. W cztery miesi±ce od wprowadzenia kruszcu do oferty, Bank sprzeda³ ju¿ 2 239 sztabek.

  Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
  Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

  Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
  Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

  Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
  Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

  PAYBACK w serwisie BZWBK24
  Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.  Konta osobiste:
  Nowoci i promocje:
  Wiadomoci
  301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


  Kursy walut NBP 2023-01-24
  USD4,3341+0,23%
  EUR4,7073-0,24%
  CHF4,7014-0,22%
  GBP5,3443-0,38%