newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS

Tañsze konto i kredyt w Lukas Banku

2010-12-01


Lukas Bank przygotowa³ dwie wyj±tkowe oferty produktowe. Oferuje klientom bezp³atne konto bankowe i zmniejsza koszty gotówki. Ka¿dy, kto do 17 grudnia br.


za³o¿y Lukas e-Konto Plus b±d¼ Lukas Konto Klasyczne oraz zapewni na nich regularne wp³ywy, bêdzie mia³ darmowe konto przez 6 miesiêcy. Zagwarantowanie sta³ych zasileñ wi±¿e siê z comiesiêcznym przekazywaniem wynagrodzenia b±d¼ kwoty min. 1 000 z³. W ten sposób przez pó³ roku zaoszczêdzimy na op³atach za prowadzenie rachunku nawet 60 z³ w przypadku Lukas e-Konta Plus i 48 z³ w Lukas Koncie Klasycznym.

Druga oferta dotyczy gotówki. Ci, którzy wraz z umow± kredytow± otworz± rachunek i zobowi±¿± siê do przekazywania na nie swojego wynagrodzenia b±d¼ kwoty w wysoko¶ci minimum 800 z³, nie ponios± kosztów prowizji. Z oferty specjalnej skorzystaj± równie¿ ci klienci, którzy maj± ju¿ konto osobiste oraz od co najmniej 3 miesiêcy wp³ywa na nie min. 800 z³. Prowizja wynosi standardowo od 2,5 proc. do 5%. Ponadto dla uproszczenia sp³aty rat kredytu bank uaktywni bezp³atne zlecenie sta³e.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta osobiste:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%